Tìm kiếm chuỗi ký tự trong Solaris

$ find . | xargs grep ‘search_string_here’

Advertisements