Reputation pattern

Tạm dịch là “khuôn mẫu uy tín” trong mạng xã hội.
Mỗi cá nhân hoạt động trong một cấu trúc xã hội đều mong muốn xây dựng danh tiếng (tiếng tốt) với các thành viên khác, nhưng danh tiếng của mỗi thành viên đối với một thành viên khác lại thuộc vào tập hợp các thành kiến và động cơ riêng của từng người. Một hệ thống (mạng xã hội) thành công hay không tùy thuộc vào việc cân bằng được các lực đẩy đó để đánh giá chính xác mức độ uy tín của từng cá nhân trong hệ thống.

Một số khuôn mẫu:

 • 1. The Competitive Spectrum (Phân cấp mức độ cạnh tranh)
  The Competitive Spectrum
  Người thiết kế hệ thống phải khớp nối được “uy tín” của thành viên trong hệ thống với mức độ cạnh tranh của thành viên trong cộng đồng.
 • 2. Named Levels ( Định danh)

  Mỗi thành viên tham gia hệ thống phải có cách nào đó để đo lường được bản thân họ đang gắn với chức danh nào trong hệ thống.
 • 3. Numbered Levels

  Mỗi thành viên tham gia hệ thống phải có cách nào đó để đo lường được bản thân họ đang ở cấp độ nào.

 • 4.Identifying Labels

  Mỗi thành viên tham gia hệ thống phải xác định được điểm khác biệt với các thành viên khác trong hệ thống.
 • 5. Points

  Mỗi thành viên phải đo lường được những công việc mà họ hoàn thành.

 • 6. Collectible Achievements

  Một số thành viên trong hệ thống sẽ có cơ hội được giành giải thưởng.

 • 7. Ranking

Lược dịch từ Yahoo

Advertisements