Sửa lỗi cài đặt psycopg2 trên windows: ImportError: DLL load failed:

1.Thêm vào biến môi trường PATH …\PostgrSQL\9.0\bin và … \PostgrSQL\9.0\lib
2. Cài đặt mingw
3. download psycopg2
4. Chỉnh sửa file setup.cfg trong thư mục psycopg2, thêm dòng sau:
pg_config=C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\pg_config.exe
5. setup.py build -c mingw32
6. setup.py install

Advertisements