Bỏ chế độ cài đặt đóng gói egg trong python

Khi chạy python với công cụ IDE. Có một số thư viện đã được cài đặt.

Tuy nhiên, IDE lại không tìm thấy mã nguồn để thực hiện autocomplete.

Sau một hồi tìm hiểu, tôi xác định được nguyên nhân là do có một số thư viện được cài dưới dạng .egg

nên phát sinh tình huống như vậy.

Cách để bỏ chế độ đóng gói khi cài bằng pip hoặc easy_install

sửa file pydistutils.cfg trong thư mục “$PYTHON_PATH/lib/python2.7/distutils”

thêm dòng sau:

zip_ok = false

Nếu không được có thể dùng lệnh

easy_install -Z <tên-thư-viện>

Advertisements