Hướng dẫn cài đặt Sun Java trên Debian 6 Squeeze

Khi cài Aptana Studio 3 trên Debian 6, tôi có gặp một số lỗi.
Nguyên nhân là: ở chế độ mặc định, Debian chỉ cài Java 1.5. Sau khi googling tôi tìm được hướng dẫn cài đặt Sun Java 6.
1, Đăng nhập với acc root, thêm dòng sau vào file /etc/apt/source.list
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze main non-free
2, Cập nhật
#apt-get update
3, Cài đặt
#apt-get install sun-java6-jdk

4, Sau khi cài đặt xong, kiểm tra phiên bản Java
#java -version
Nếu vẫn là 1.5. Bạn cần chạy thêm câu lệnh sau:
#update-alternatives –config
chọn java-6-sun

Advertisements