Các lệnh để kiểm tra RAM trong Solaris 10

1, Kiểm tra tổng số RAM được cài trong máy:

#prtconf | grep “Memory”

2, Kiểm tra các ứng dụng đang chạy chiếm bao nhiêu RAM:

#prstat -Z

Goodluck

Advertisements

Đặt thời gian trên Solaris

Bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản roor

Cú pháp:

#date mmddhhmmyy

Chú thích:

mmddhhmmyy  ~  “month day hour minute year”

 

 

Tìm kiếm chuỗi ký tự trong Solaris

$ find . | xargs grep ‘search_string_here’