Hướng dẫn copy một bảng từ CSDL này sang CSDL khác

Trong khi lập trình, đôi khi bạn muốn copy cả cấu trúc bảng và dữ liệu từ database này sang database khác trong MSSQL. Ví dụ: từ db1 sang db2, cú pháp như sau:
INSERT INTO db2.tblABC( *fieldlist* )
SELECT *fieldlist* FROM db1.tblABC
Nếu bạn chỉ muốn copy cấu trúc bảng, mà không muốn copy dữ liệu, bạn thêm dòng sau vào:
WHERE 1=0

Advertisements