Tạo webserver chỉ bằng một dòng lệnh

Đôi lúc bạn muốn chia sẻ file trong mạng LAN ngay lập tức bạn có thể dùng lệnh từ python hoặc ruby để chạy webserver.

1. Bật Cmd lên.
2. chuyển đến thư mục cần chia sẻ
3. Gõ:

Python 2:

$python -m SimpleHTTPServer

Python 3:

$python3 -m http.server

Đối với Ruby

$ruby -r webrick -e "s = WEBrick::HTTPServer.new(:Port => 8000, :DocumentRoot => Dir.pwd); trap('INT') { s.shutdown }; s.start"

Vậy là người khác trong mạng LAN có thể truy cập được vào máy của bạn với địa chỉ:
http:// [ IP của máy bạn]:8000/

Advertisements