Sử dụng Cache Pip Downloads trong Python

Khi sử làm việc với Python trên môi trường virtualenv và pip. Ta cần cài đặt một gói thư viện python, ta có thể tạo thư mục cache để pip tìm trong thư mục đó trước khi lên mạng để giảm thời gian download và công việc cài đặt sẽ nhanh hơn:
$ vi .bash_profile
thêm dòng sau:
export PIP_DOWNLOAD_CACHE=$HOME/.pip-download-cache

Advertisements