Tiếng Việt trong Django model phiên bản 1.4

Mình theo tài liệu này để hiển thị tên Model trong phần quản trị của Django
https://docs.djangoproject.com/en/1.4/topics/i18n/translation/
của Django. Tuy nhiên, mình thấy dài dòng quá, đọc rất mất thời gian.
Mình tóm tắt lại như sau:

Bước 1,
Vào settings.py, đổi, hoặc thêm mới:
    LANGUAGE_CODE = ‘vi-vn’
    LOCALE_PATHS = (‘PATH_TO_LOCALE’,)
    USE_I18N = True

Bước 2:
Với mỗi Model
Thêm class Meta  với các trường thuộc tính
    verbose_name
    verbose_name_plural
Thêm verbose_name vào trường thuộc tính.
Ví dụ: name = models.CharField(max_length=128, verbose_name=_(“Category name”))

Bước 3,

Đứng tại thư mục  gốc của project
Tạo một thư mục là “locale”. Sau đó, chạy lệnh sau
$django-admin.py makemessages -l vi
Lệnh này sẽ tự động sinh ra file
locale/vi/LC_MESSAGES/django.po

Bước 4,
Mở file bằng PlainText Editor (Notepad++, EmEditor, …), dịch.
Chạy lệnh sau để complile thành file django.mo :
$django-admin.py compilemessages

Advertisements