Cách giảm kích thước của file LDF trong MSSQL 2008

Tôi gặp file LDF trong MSSQL 2008 kích cỡ tăng lên quá lớn. Tôi muốn giảm kích thước nó đi. Sau khi google, tôi đã tìm được bằng cách chuyển mode của database từ FULL sang SIMPLE, như sau:
ALTER DATABASE myDatabase SET RECOVERY SIMPLE
DBCC SHRINKDATABASE (myDatabase , 5)

Advertisements